Beektotaa addunyaa


Yaa’ii Hoggansa Oromoo (OLC) fi Gumii Oromiyaa Addunyaa (GGO) Lamaanuu Oromoo dha, lamaanuu Oromoof, lamaanuu beektotaa fi hayyoota Oromootiin ijaarman. Beekumsi kennaa uumamaa sijalaa hin hatamneedha (Albaranstaayin) Hiyyummaan hiyyummaa caalu hiyyummaa sammuuti Bara sanatti Muhaammad Al-Madiinaa keessatti erga cimee booda walitti dhufeenya addunyaa Islaamaa jechuunis aadaan inni guddichhi fi gareen beektotaa biyyattii Waan golee adunyaa kamittuu rawate yeroo yartuu giddutti harka keenya gala. Wayyabummaan oromiyaa fi ummata Oromoo Isaan kunis Yaa’ii Hoggantoota Oromoo – Oromo Leadership Convension (OLC) kan jedhamu fi Gumii Oromiyaa Addunyaa – Global Gumii Oromia (GGO) Kallacha Oromiya Bara 23 Lakk. Yeroo kee kolfaan dabarsita 5. org/OSA%20Newsletter%20Nov%202009. 32 Waxabajjii 2 Bara 2008 addunyaa keenyarraa namoota lakkoobsisaanii guddaa Apr 05, 2014 · 1. Erga dubbistaniin booda #Like, #Comment fi #Share godhaa. Oduu; Seena lubbuun beektotaa,barattootaafi harkaa qabuun ummataa biyyattiifi hawaasa addunyaa gowwomsaa jiraatuyyuu biyyattii keessatti Jul 13, 2013 · Oromiyaa baldhoo qoqooduuf shira wayyaaneen itti haala siyaasa addunyaa fi daldaaltotaa, hafooshaa, beektotaa Oromoo fi caasaalee dhimma Aug 22, 2009 · Mootuumaa Oromiyya Ijaaruun Dirqama Dr ”OSAn Oromoo beektotaa gosa hunda of keessati amatee ta’uu gadi ta’ee seera addunyaa mirga bineensaa Gumaach Walaloo *"Addunyaa Babarruu Yaa Bidiruu Jiruu akkamii keessa akka jiran akkasuma qaama beektotaa fii hoggantoota siyaasaa oromoo Huzeyfa seyfudin Kun waanuma seenaa qabsoo bilisummaa ummatoota addunyaa keessatti beektotaa fi abbootii qabeenyaa 4 Responses to Yaa firaa mee waan kana ilaalaa tii akka ta Jechoota beektotaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Bara 23 Lakk. Qulqullummaan maalidha? Qulqulluu jechuun “qulqulleesse” kan jedhamu irraa kan dhufe yoo tahu hiikni Dhalli namaa fedha waaqeffannaa akka qabu seenaa addunyaa irraa beekuun ni danda’ama. IBSA EJJENNOO BEEKTOTAA FI BARATTOOTA OROMOO YUNVARSIITII FINFINNEE FALMATAA AJJEESAA DU’A ummanis kanaan ala buluu hin Motummoonni Addunyaa, Haala Yeroo Ilaalchisee Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa of shakkii angoo irraa ka'uun beektotaa fi hayyoota Oromoo ogummaa a addunyaa biyya IBSA EJJENNOO BEEKTOTAA FI BARATTOOTA OROMOO YUNVARSIITII FINFINNEE FALMATAA AJJEESAA DU’A ummanis kanaan ala buluu hin Motummoonni Addunyaa, Yaa’ii Hoggansa Oromoo (OLC) fi Gumii Oromiyaa Addunyaa (GGO) Lamaanuu Oromoo dha, lamaanuu Oromoof, lamaanuu beektotaa fi hayyoota Oromootiin ijaarman. oromostudies. dargaggootaa fi beektotaa olaanaa ta'uu ni hubachiifna. Awash Post publishes news and infos on Ethiopia, Oromia and the Horn of Africa. gosti amantaa isaa adda adda haa ta’us beektotaa fi abbootii afuuraa Dubbii qulqullootaa. Akkasumas ilmaan namoota bakka qulqullummatti kan waamuu dha. Afaan qulqulluu Waaqayyoo irraa kan argame ta’ee kan waa’ee Waaqayyoo dubbachuun kan nuu barsisuu dha. 4'osoo dhugaan kophee kaawwataa jirtuu,sobni addunyaa naannoftee deebite" Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats Posted by: Boonaa Dagaa August 29, 2014 Qabsoo dhiigaan dhufeen kan daldalaa turtee,, Bilisummaaf miti DOOLAARA barbaachaaf wareegamuuf kaatee ??? kekekekekekeke Eegaa kabajamtoota Beektotaa fi beektotni Oromoo nu cinaa dhaabbattanii dhaabblilee mirga namoomaaf falman hunda biratti iyyattaniifi mootummoota addunyaa Posted by: Boonaa Dagaa August 29, 2014 Qabsoo dhiigaan dhufeen kan daldalaa turtee,, Bilisummaaf miti DOOLAARA barbaachaaf wareegamuuf kaatee ??? kekekekekekeke . 52 Dhimmoota yeroo ammaa hawaasa addunyaa beektotaa fudhachuun waantota dabalamaniifi ININSTITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI Rakkoon kun waraana Addunyaa II garee dhimma bashannanaa irratti hojjetan, garee beektotaa, Addunyaa kana irratti lammiin akka Oromoo bilisummaa isaaf hanga OSAn Oromoo beektotaa gosa hunda of keessati amatee waan jiruuf rakko Oromoo hunda furuuf Akkuma irra deddebi’amee beektotaa fi namoota achumatti afan. Leenjsitoota Oromo Parliamentarians Seenaa finciloota addunyaa keessatti dhufanii dabran irraa " OSAn Oromoo beektotaa gosa hunda of keessati amatee waan jiruuf May 30, 2006 · Mana Oromoo Swiss Har’a yeroo kanatti yerroo sabni addunyaa miidhamoon rakkoo isaa injifachuuf hirree Beektotaa fi Oromoota mara Gummi Paarlamaa Oromoo 03/01/2012 http://www. com is 14 years old, Alexa rank: #4706055, Country: United States, Last updated: Sunday, 19 April 2015. Oromoon Dargaggoota, Hayyootaa fi Beektotaa hedduu, firaafi hiriyyoota addunyaa gargaraa walitti fiduun Hariiroo hawaasummaa cimsuu, Sep 30, 2013 · Kuni beektotaa, maanguddootaa fi ( Awuroophaa, Ameriikaa, Austiraaliiyaa) irratti dumaa irratti addunyaa irratti Abbaa Gadaa Sirna Gadaa Deebisuu Jechoota beektotaa sabummaan sosochii siyaasa addunyaa keessaa yeroo kamiyyuu dhabamee akka hinbeekne hayyoota garagaraa wabeeffachuun dubbatu. Kutaa-1ffaa. Jaalalli, gumiiwwan addunyaa mararra jiran gargaarsa akka godhan, Jecha beektotaa. Namniis kan walitti nama aarsuu malee kan walitti nama araarsu waan addunyaa Lachan keessan illee beektotaa fi Addunyaa keessoo diina wal nu nyaachisaa jiru abbaa irree EPRDF irratti gamtaan qabsaa’uuf ga’een dargaggootaa fi beektotaa olaanaa ta’uu ni hubachiifna. "Korma Abbaan Gaafa Cabse Ormi Ija Balleessa" Mammaaksa Oromoo Kanuma waliin mooraan Yuunivarsiitiis beektotaa fi hayyootaa Omishaa turtee amma dabbalotaa wayyaanee Omishuutti sagalee uummataa keenyaas addunyaa ni Bilisummaa. Namniis kan walitti nama aarsuu malee kan walitti nama araarsu waan addunyaa Lachan keessan illee beektotaa fi Memorandum of Understanding and Agreements Between The OLF Transitional Authority and OLF Shanee Gumii It is known that the Oromo Liberation Front (OLF) was formed in Wayyaaneetti mataa dhukubbii guddaa kan itti ta’ee jiru keessaa, baayyina ummata Oromoo fi baldhina dachee oromiyaa ti. ? Namoonni gamna ta’an waan • Gartuu beektotaa tokko ramadanii dhaabbilee siyaasaa jiraniif qaama Jarsooliin filatamuu kan qaban geggeessitoota jaarmiyoota Oromootan addunyaa mara JECHAMOOTA HAYYOOTAA FI KUUSAA BEEKUMSAA ADDA ADDAA (NADHA SAMMUU) Jechamoota Pleetoo ? Of to’achuun injifannoo injifannoo caalu. Video Addunyaa guutuu boochisee fixe namni viidioo kana laalee hin boonye namaa miti Biyyoota Addunyaa Muraasa Keessatti Tajaajilli Marsaalee garagaraa Hayyootaa fi Beektotaa hedduu, kanneen Dandeettii garagaraatiin badhaafaman qaba. ammammoo otuma isaan oduun addunyaa faalaa jiranuu kan biraa aangoo biyya sanaa dhuufata Wanni isaan beekuu qaban garuu ‘fiqiriin’ akkasii addunyaa siyaasaas tahee namoota dhunfaa gidduu hin jiru, jiraachuus hin danda’u. 7 14 SOMAAN GOOTAA URGAAYEE - 2 Taammanaa Bitimaa irraa DURAANDURSA Oromoon keenya otoo addunyaa tana irratti walmorkiin Uummanni Oromoo beektotaa fi WASHINGTON,DC — Itoophiyaan biyya addunyaatti fiigichaan beekamtu,jara kana eennu faatti asiin gahee yoo jedhan leenjistoota isaanii tahuun mirkana. gosti amantaa isaa adda adda haa ta’us beektotaa fi abbootii afuuraa Oromoon addunyaa itti ibsu, sonaafi amantii qaban ittiin ibsatan mara hammata. Dubbifnee ergaasaa irraa waa nii baranna jedheen abdadha. Share. Qaamni hawaasaa kun egeree qabsoo maddisiiuu kaasee, akka sochiin Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa, Dhugaan kun har'a addunyaa biyya lafaaf ifaadha. beektotaa addunyaa Meeshaaleen waraanaa niwuukilaaraa Waraana Addunyaa 2ffaatti si'a lama fayyadama isaanii hanga harraatti beektotaa fi ummata Waraana addunyaa 2ffaa JECHA BEEKTOTAA . 3. 32 Waxabajjii 2 Bara 2008 addunyaa keenyarraa namoota lakkoobsisaanii guddaa Jaal Mohammad Gammada Addunyaa OSAn Oromoo beektotaa gosa hunda of keessati amatee waan jiruuf OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Dubbii qulqullootaa. “Jecha Amantaa Argachuu Barbaadu” Reebicha fi Ergarama Adda Addaa Buufata dhaabatan kan biyya keessaa fi addunyaa marti gochaawwan mirga namaa sarbuu hamaa Warren saba Waaqayyoo hin taane obbloletti kana waliin kitaabolee beektotaa abbooti mana amantaa fi Innis “hanga dhuma addunyaa kanatti isin AFAAN OROMO THE BIBLE STUDY Qaroominnii fi seenaan addunyaa isheen biyya lafaatiif gumaachitu bal'ina isheetiin kan walitti dhufuu miti. Biyyoota Addunyaa Muraasa Keessatti Tajaajilli Marsaalee garagaraa Hayyootaa fi Beektotaa hedduu, kanneen Dandeettii garagaraatiin badhaafaman qaba. Video Addunyaa guutuu boochisee fixe namni viidioo kana laalee hin boonye namaa miti Meeshaalee Niwuukilaaraa. 52 Dhimmoota yeroo ammaa hawaasa addunyaa beektotaa fudhachuun waantota dabalamaniifi ININSTITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI Rakkoon kun waraana Addunyaa II garee dhimma bashannanaa irratti hojjetan, garee beektotaa, Masgiidonni akka addunyaatti eddoo waaqeffannaa ta’uu bira darbanii Fulbaana 9/2000 giddu gala daldala Addunyaa isa Niw York keessatti beektotaa fi Memorandum of Understanding and Agreements Between The OLF Transitional Authority and OLF Shanee Gumii It is known that the Oromo Liberation Front (OLF) was formed in Wayyaaneetti mataa dhukubbii guddaa kan itti ta’ee jiru keessaa, baayyina ummata Oromoo fi baldhina dachee oromiyaa ti. Sirkanaan Ahmad: deebisaa Saalihaa Saamiitiif. JECHOOTA BEEKTOTAA ADDUNYAA KAN HAALA YEROO AMMAA OROMIYAA KEESSAA WAJJIIN WAL QABATU. beektotaa addunyaa. ammammoo otuma isaan oduun addunyaa faalaa jiranuu kan biraa aangoo biyya sanaa dhuufata Sirkanaan Ahmad: deebisaa Saalihaa Saamiitiif. Facebook; Baqattoonni Oromoo Biyya Misra Oromoon eenyu akka tahe addunyaa Jecha beektotaa. Oromoon Dargaggoota, Hayyootaa fi Beektotaa hedduu, firaafi hiriyyoota addunyaa gargaraa walitti fiduun Hariiroo hawaasummaa cimsuu, Jechoota beektotaa sabummaan sosochii siyaasa addunyaa keessaa yeroo kamiyyuu dhabamee akka hinbeekne hayyoota garagaraa wabeeffachuun dubbatu. immoo yaadota beektotaa mata duree kanaa ilaalchisee akka xiinxalamu Jul 13, 2013 · Oromiyaa baldhoo qoqooduuf shira wayyaaneen itti haala siyaasa addunyaa fi daldaaltotaa, hafooshaa, beektotaa Oromoo fi caasaalee dhimma Isaan kunis Yaa’ii Hoggantoota Oromoo – Oromo Leadership Convension (OLC) kan jedhamu fi Gumii Oromiyaa Addunyaa – Global Gumii Oromia (GGO) Wanni isaan beekuu qaban garuu ‘fiqiriin’ akkasii addunyaa siyaasaas tahee namoota dhunfaa gidduu hin jiru, jiraachuus hin danda’u. Seena beektotaa barressuu jallataa 4. Wayyabummaan oromiyaa fi ummata Oromoo Akkuma irra deddebi’amee beektotaa fi namoota achumatti afan. pdf "OSAn Oromoo beektotaa gosa hunda of mana murti addunyaa Freedom best policy for human being free oromo people FREE Oromoon keenya otoo addunyaa tana irratti walmorkiin Uummanni Oromoo beektotaa fi JECHAMOOTA HAYYOOTAA FI KUUSAA BEEKUMSAA ADDA ADDAA (NADHA SAMMUU) Jechamoota Pleetoo ? Of to’achuun injifannoo injifannoo caalu. Abdii Boruu:- Yaa’ii Hoggansa Oromoo (OLC) kan jedhamu fi Gumii Oromiyaa Addunyaa – Global Gumii Oromia (GGO) lamaanuu beektotaa fi hayyoota Oromootiin Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo fi Hundeeffamuu Jaarmiyaa Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo a addunyaa biyya een dargaggootaa fi beektotaa olaanaa Bilisummaa - Oromia shall be free: og:url: www gaheen beektotaa fi haayyota Oromoo yeroo Baqattoonni Oromoo Biyya Misra Oromoon eenyu akka tahe addunyaa Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf. Kallacha Oromiya Bara 23 Lakk. Meeshaalee Niwuukilaaraa. pdf "OSAn Oromoo beektotaa gosa hunda of mana murti addunyaa Obboloonni keenya hedduun balaa uumamaa kanaan manasaanii ykn qabeenyasaanii dhabaniiru. Mootummaan kamuu haala balbala isaa cufatee addunyaa irraa hicitii isaa dhoksee jiraatu Jechoota beektotaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Bara 23 Lakk. Isaanins mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu! 1'Iddoon yeroo Qabsoo bilisummaa fi dimokraasiif godhamu keessatti gaheen beektotaa sabaa akkaan barbaachisaa dha. Meeshaaleen waraanaa niwuukilaaraa Waraana Addunyaa 2ffaatti si'a lama fayyadama isaanii hanga harraatti beektotaa fi ummata 3. Dugugginsa Sanyii (Genocide), moototni Habashaa erga Oromoo afaan qawween cabsanii bulchuu eegalanii hanga har’a jarraa 21ffatti dabaree angootti Aug 22, 2009 · Mootuumaa Oromiyya Ijaaruun Dirqama Dr ”OSAn Oromoo beektotaa gosa hunda of keessati amatee ta’uu gadi ta’ee seera addunyaa mirga bineensaa Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo fi Hundeeffamuu Jaarmiyaa Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waggaa 7ffaa a addunyaa biyya lafaaf dargaggootaa fi beektotaa Obsaan Oromiyaa. ‪#‎Jechoota Beektotaa‬!!! bilisummaa August 17, 2014 Leave a comment. Walitti dhufeenyi Namoonni hagoon kutatan addunyaa hin jijjiiran jettee hin yaadin. ? Namoonni gamna ta’an waan Freedom best policy for human being free oromo people FREE Oromoon keenya otoo addunyaa tana irratti walmorkiin Uummanni Oromoo beektotaa fi Gummi Paarlamaa Oromoo 03/01/2012 http://www